Freitag, 4. November 2011

Trëi dumandes a Eugen Hofer, ambolt de S.Crestina y a Rainer Senoner Vice President dl Saslong Classic Club

Trëi dumandes a Eugen Hofer, ambolt de S.Crestina

Dumanda.: Ciuldì vëniel pa metù a jì garejedes nternaziuneles de podejé te Gherdëina?
Eugen Hofer: “Gherdëina ne ie nia me cunesciuda tres l sport dl schi alpin. Ulon fé cunëscer nosta valeda nce tres l schi nordich. Sun Mont de Pana ons drët n bel zënter nordich cun sauc y na majera rë de purtoies da podejé che ie da permò unì anjenià ca da nuef.”

D.: Cie ve aspietëissa da chësta manifestazions sportiva?
E.H.: “Cun la garejedes de Copa Cuntinentela FIS-OPA ulons, sciche de di, ti fé avëi al zënter nordich sun Mont de Pana na merca de cualità. On nce l’idea de mëter a jì proscimamënter na garejeda populera. Penson perchël a n culegamënt danter Mont de Pana y Mont de Sëuc passan per la streda forestela de Sautaria.”

D.: Ciuna ie pa Vosta vijion?
E.H.: „Podejé tla plu bela cuntreda de duta l’Elpes“... Per arjonjer chësc travert se ons sëurantëut la garejedes de Copa Cuntinentela FIS-OPA. Y per avëi suzes cun la garejedes ti ons dat l mëter a jì al cumité de Copa dl Mont de Gherdëina. L Saslong Classic Club à l savëi de urganisazion y possa se stizé sun n’esperienza de truep ani a mëter a jì manifestazions nternaziuneles de livel aut. Śën pudons nuzé chësta speriënza y de chësc ti sons recunescënc al cumité de Copa dl Mond. Tl mëter a jì la Copa Cuntinentela FIS-OPA vën l Saslong Classic Club sustenì dal Schiclub Gherdëina, dal Zënter de furmazion alpina di Carabinieri y da ex-atlec de gran inuem.


Trëi dumandes a Rainer Senoner, vizepresidënt Saslong Classic Club

Dumanda: L Saslong Classic Club, che fej la garejedes de Copa dl Mond de schi te Gherdëina, mët chëst ann per l prim iede a jì garejedes FIS-OPA de podejé. Ciuldì pa?
Rainer Senoner: „Co che l ambolt da S. Crestina a da permò spiegà te na ntervista, ie l Chemun unì da nëus se damandan de mëter a jì la garejedes de Copa Cuntinentela FIS OPA sun Mont de Pana. Al Saslong Classic Club fejel plajëi a pudëi mëter si savëi y cumpetënza a desposizion de chësta manifestazion de livel aut. Mplu nes fejel unëur a pudëi dé n cuntribut al bon garaté dla Copa Cuntinentela per l bën de duc trëi chemuns de Gherdëina.

Ciuna ie pa Vosta cumpetënza?
R:S.: “Cialon de mëter nosc sistem de lëur y nosta esperienza ti ani de Copa dl Mond de schi a desposizion dla Copa Cuntinentela FIS OPA. De chësc viers nes sustën i esperc dl Zënter de furmazion alpina di Carabinieri y dl Schiclub Gherdëina. Nosc culaburadëures ie dassënn mutivei, i ti va permez al lëur cun la medema pascion sciche pra la garejedes de Copa dl Mond, che vën chëst ann a se l dé per l 44esim iede.”

Cie ve apasciunea pa a mëter a jì na Copa Cuntinentela FIS OPA?
R.S.: “La ndesfideda ie de mëter a desposizion di atlec cundizions de garejeda che lascia pro la majera prestazions. Chësc uel di de mëter n pe garejedes metudes a jì ala perfezion. Che ti vede bën a duc chiche toca leprò.”

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Val Gardena Gröden

Val Gardena Gröden
www.valgardena.it